Kurumsal İnternet Genel Bilgilendirmeler

Kurumsal İnternet Genel Bilgilendirmeler

Kurumsal İnternet Genel Bilgilendirmeler

Avrupa dışından yapılan gönderiler Gönderiyi kabul eden TNT iştiraki, şubesi veya bağımsız yüklenicisinin taşıma kural ve koşullarına ve yerel tarifelere tabidir. İade edilen Gönderiler, Gönderinin iade edildiği ülke veya bölge için geçerli olan taşıma kural ve koşullarına tabidir. TNT’nin Hizmetlerinin herhangi bir kısmıyla ilgili daha fazla bilgi için tnt\. Canlı krupiyelerle oyna, gerçek bir kumarhane atmosferini evinden hisset. paribahis mobil giriş\.com’u ziyaret ediniz. Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde fakülte dekanlığına/ yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca sınav kağıtlarında maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. B)Müfettişler, görevlerini yaparken, herhangi bir yolsuzluğun kanıtı olması halinde gizli de olsa kayıt ve belgelerin duruma göre örneklerini veya asıllarını almaya yetkilidir. Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla onaylı örnekleri, dosyasında saklanmak üzere belgenin alındığı yere verilir. MADDE 37- (1) Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınav programında, aşağıda esasları açıklanan yürürlükteki mevzuat ve uygulama ile teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri yer alır. Içerisinde refakatinde bulundukları müfettişin denetim ve gözetimi altındadır.

Açık alanların aydınlatma ve elektrik tesislerinin bakım ve onarım işlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için düzenli kontrolleri yaparak gerekli iş ve işlemleri yürütmek. (d)Soma Belediyesi’nin görev alanı ve yetkisi kapsamındaki yerlerin elektrik aydınlatma ve enerji faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak. (a)-İmalatı Soma Belediyesi tarafından yapılarak kesin kabulü gerçekleştirilmiş ve belediyenin görev alanı ve yetkisi kapsamındaki yerlerin (bina. tesis, park, bahçe, mezarlık, spor sahaları vb.) elektrik arıza, bakım ve onarımlarını yapmak. MADDE 21 -(1) Müdürlüğe gelen ve 11 inci maddenin c bendi gereğince verilen işleri; Avukatlar; incelemek, ilgili Müdürlükten bilgi ve belge isteyerek yerine getirmek, davaları açmak, savunmaları yapmak, davaların önemli aşamalarını ilgili birime bildirmek zorundadırlar. (2) Alacakları sözlü veya yazılı iş emirlerini gün geçmeksizin yerine getirir. Takip fişinde belirtilen sürenin geçirilmesinden doğacak her türlü sorumluluk kendisine aittir. Hukuksal işlemlerin takibinde avukatlara bağlıdırlar ve iş talimatlarını avukatlardan alır. MADDE 9-(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü, yasal mevzuat çerçevesinde, verilen görev içerisinde, Soma Belediyesinin hukuki mesele ve ihtilafları ile ilgili işleri gereken özen ve çabuklukla yapmak, yaptırmak ve yürütmekle sorumludur.

Madde 2- Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. KapsamMadde 3- Bu Yönetmelik, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. MADDE 2- Bu Yönetmelik, Özel Kalem Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 14.5 Aksi yöndeki herhangi bir ödeme talimatına bakılmaksızın, ödemenin alınmaması halinde TNT tarafından yapılan gümrük vergisi ve vergiler ödemesinin yanı sıra buna ilişkin tüm ücretler ve ek ücretlerden nihai olarak Gönderen sorumludur. Geri ödeme teyidinin alınması gereken bir Alıcı veya üçüncü şahsın talep üzerine gümrük vergisi ve vergileri ödemeyi reddetmesi halinde, TNT bunlar için Gönderenle temasa geçebilir. Bir Gönderiye ilişkin Taşıma Ücretlerinin kredi kartına fatura edilmesi halinde, TNT söz konusu Gönderiye ilişkin tahsil edilmemiş gümrük vergisi ve vergileri kredi kartı hesabından karşılama hakkını da saklı tutar.

I) Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. Yani Muhasebe yetkilisi, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Madde 20-Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel; Tetkik işlemlerini, göreve gidecekleri yerleri, yaptıkları veya yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz. Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa hizmet sağlanır. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes gayret ve çaba gösterir, olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Belediye Hizmetlerin de ; Hesap verilebilirlik ilkesine uygun, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışır.

Tedbir nafakasından farklı olarak, bu nafakaya hâkim kendiliğinden karar veremez. Yoksulluk nafakası, kamuoyunca süresiz nafaka olarak da bilinen ve boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek eşe, boşanmada kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, diğer tarafça ödenen nafakadır. Bu nafakanın amacı, boşanmanın kesinleşmesi ile birlikte aile birliği resmen sona ermiş olsa bile, eşlerin yoksulluğa düşmesinin önüne geçilmesidir. Yalın İnternet hizmetinde aylık paket fiyatına ek olarak Yalın İnternet Aylık Erişim Ücreti (vergiler dahil 47​ TL) alınır. Kota Bilgilendirme Servisi, limitli paket kullanan müşterilerimizin, aylık download (indirme) miktarları %80 ve % 100 sınırına ulaşması durumunda bilgi almasını sağlayan ücretsiz bir hizmettir.

  • D)Teftiş Kurulunun kırtasiye, matbuat ve diğer malzeme ihtiyacının teminine ve taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde taşınır malları kayıt ve muhafaza etmek, bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak.
  • (d) İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.
  • Bu ihtiyaç Türkiye’deki internetin güvenli kullanımına yönelik şikayet ve talepler doğrultusunda şekillenmiştir.

Kurallarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen etik kurallara da uyarlar. Inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar. Kalmasının sakıncalı olduğu hususunun açık bir şekilde ortaya konması ve (a) bendinde belirtilen hususun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. G) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlamak. U) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerden kaynaklanan diğer görevleri yapmak. T) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile Teftiş Kurulu’nun şef , memur, işçi ve sözleşmeli personelinin performans değerlendirme formlarını doldurmak. Sunulan dilekçelerin takibini yaptırarak yasal süresi içinde cevaplanmasını sağlamak. R) Gerektiğinde Teftiş Kurulunun uygulamaları hakkında yönergeler hazırlamak. L) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile Teftiş Kurulu’nun şef ve memur personelinin atama ve yükselmeleri için Başkana önerilerde bulunmak. B) Teftiş Kurulunu yönetmek, denetlemek, çalışmalarını düzenlemek. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(3)     MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb.)  her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek. MADDE 17-(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. MADDE 15-(1)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür. (3) İnsan   Kaynakları  ve  Eğitim Müdürlüğünde  görevli  tüm  personel  kendilerine verilen görevleri  yasa  ve  yönetmelikler  doğrultusunda gereken  özen  ve  süratle  yapmak zorundadır. MADDE 2 –(1)Bu Yönetmelik ,Soma Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer personelin görev yetki ve sorumluluk alanlarını  kapsar. MADDE 14-(1)  –(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer.

Ödenmemiş faturadan dolayı erişimi kısıtlanan abonelerimizin takip eden ay faturalarına vergiler dahil 35,58 TL Hizmet Kısıtlama Bedeli yansıtılır. ADSL İLK YARDIM videoları ile desteğe ihtiyaç duyduğunuz konularda yaşadığınız sorunu ekran görüntüleri, animasyonlar ve sesli anlatım eşliğinde nasıl çözeceğinizi adım adım izleyerek sorununuzu kendiniz giderebilirsiniz. Şarkı dinlerken mobil operatörünüzün standart data tarifesi üzerinden ücretlendirilirsiniz. Muud Mobil uygulaması belirli bir data kullanımına ihtiyaç duyduğundan avantajlı bir data tarifesine geçmenizi veya Türk Telekom WiFi noktalarından ücretsiz olarak bağlanarak uygulamayı kullanmanızı öneririz. Muud uygulaması üzerinden tekrar üye kaydı oluşturmanız gerekmektedir.

MADDE 9 – (1) Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir. MADDE- 2 – Bu Yönetmelik Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin çalışma usul ve esasları ile görev yetki ve sorumluluklarını kapsar. AmaçMADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün kuruluş,    görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Soma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. G)Müdürlükçe kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerin getirilmesinde, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasında ekip başlarına, şefine karşı sorumludur. B)Müdürlüğün görevleri arasında bulunan teknik ve idari konuların yerine getirilmesinde çalışır ve görevle ilgili denetimlerde bulunur.

Share this post

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *